Wyniki III Gminnego Festiwalu Mini Siatkówki

III Gminny Festiwal Mini Siatk?wki rozgrywany by? w dniu 18 czerwca 2011 r. Turniej odby? si? w 4 kategoriach:
1. Klasa 4 – turniej dw?jkami
2. Klasa 5 – turniej dw?jkami
3. Klasa 6 – turniej tr?jkami
4. Kategoria Gimnazjum – tr?jki

W festiwalu wyst?pi?o w sumie 104 zawodnik?w w wieku 10 – 16 lat. Zmagania turniejowe trwa?y ??cznie 5 godzin – o godzinie 10.00 rozpocz?? si? turniej dzieci w wieku 10 i 11 lat a o godzinie 15.00 zako?czy? si? turniej m?odzie?y w wieku do 16 roku ?ycia. Ka?dy uczestnik zawod?w otrzyma? pami?tkowy dyplom, natomiast zawodniczki i zawodnicy graj?cy w dru?ynach, kt?re zaj??y miejsca 1-3 w ka?dej kategorii wiekowej otrzymali z?ote, srebrne i br?zowe statuetki.
Organizator : Klub Pi?ki Siatkowej w Nowej D?bie
Festiwal odby? si? dzi?ki ?rodkom finansowym pozyskanym z bud?etu Gminy Nowa D?ba na zadania publiczne:

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i m?odzie?y na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowa? i talent?w, popraw? sprawno?ci fizycznej, rozw?j umiej?tno?ci interpersonalnych, kszta?towanie w?a?ciwych postaw spo?ecznych”
>>> III Gminny Festiwal Mini Siatkówki – WYNIKI <<<</

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.