Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Informujemy, ?e w dniu 13 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej D?bie – sto??wka – o godzinie 19:00 odb?dzie si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Porz?dek obrad przedstawia si? nast?puj?co:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wyb?r przewodnicz?cego – prowadz?cego oraz powo?anie protokolanta Zebrania.
3. Odczytanie oraz przyj?cie porz?dku obrad i regulaminu obrad.
4. Ustalenie sposobu g?osowania.
5. Wyb?r Komisji Mandatowo – Wyborczej.
6. Stwierdzenie przez przewodnicz?cego Komisji Mandatowo – Wyborczej prawid?owo?ci zwo?ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno?ci do podejmowania uchwa?.
7. Sprawozdanie prezesa z dzia?alno?ci Klubu Pi?ki Siatkowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Podj?cie uchwa?y w sprawie udzielenia absolutorium Zarz?dowi Klubu Pi?ki Siatkowej.
10. Odczytanie regulaminu przeprowadzenia wybor?w w?adz Klubu.
11. Przeprowadzenie wybor?w do w?adz klubu: Zarz?du, Komisji Rewizyjnej.
12. Przerwa – Zebrania cz?onk?w nowo wybranego Zarz?du i Komisji Rewizyjnej maj?ce na celu ukonstytuowanie si? W?adz Klubu.
13. Informacja nowo wybranych: Zarz?du i Komisji Rewizyjnej na temat ukonstytuowania si? w?adz.
14. Podj?cie uchwa?:
– w sprawie wybor?w do W?adz Klubu Pi?ki Siatkowej
– w sprawie sk?adek cz?onkowskich Klubu Pi?ki Siatkowej
15. Sprawy r??ne.
16. Zamkni?cie obrad.

ZAPRASZAMY

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.