Siatkarski weekend

Siatkarski weekend – ze zmiennym szcz??ciem

W miniony weekend na boiskach siatkarskich rozgrywa?y swoje mecze zespo?y Klubu Pi?ki Siatkowej. W sobot? o godz. 10:00 swoje zmagania rozpocz??y kadetki. W turnieju rozgrywanym na hali sportowej przy Zespole Szk?? Nr 1 w Nowej D?bie pewnie pokona?y swoje rywalki z Kolbuszowej. Pierwszy mecz turnieju rozegra?y z drugim zespo?em KKS Kolbuszowianka, z kt?rym zwyci??y?y 2:0 (17;18). Drugi mecz rozgrywa?y z kolei z pierwszym zespo?em Kolbuszowianki. Do tego meczu przyst?pi?y z du?ym respektem dla przeciwnika, co usprawiedliwione by?o pora?k? w Kolbuszowej miesi?c wcze?niej (0:2). Mimo, ?e rywal by? du?o mocniejszy od swojego drugiego zespo?u dziewcz?ta z naszego klubu wzi??y rewan? za wyst?p w Kolbuszowej pewnie zwyci??aj?c 2:0 (19;16). Dru?yn? trenowan? przez Mieczys?awa Szpunara tworz?: Ewa Br?dka, Katarzyna Tomczyk, Magdalena Ha?ka, Urszula Gr?dzka, Daria Samisz, Angelika ??cz, Pamela Gul, Wiktoria Mytych, Dominika Zieli?ska. W zespole wyr??ni?y si? Ewa Br?dka oraz Pamela Gul, kt?ra zas?uguje na szczeg?lne wyr??nienie. B?d?c 2 lata m?odsz? od swych kole?anek z zespo?u by?a jedn? z najlepszych na boisku.

W niedziel? mecz u siebie rozgrywa?y juniorki. Niestety nie sprosta?y one swoim przeciwniczkom ze Szko?y Mistrzostwa Sportowego prowadzonej przez Klub Pi?ki Siatkowej Kobiet z Mielca. Tylko w pierwszym i trzecim secie podj??y wyr?wnan? walk?. Niestety to zbyt ma?o, aby odnie?? zwyci?stwo z takim przeciwnikiem. W efekcie ko?cowym dziewcz?ta nasze przegra?y mecz 1:3 (26:28, 4:25, 25:21, 12:25). W zespole graj?: Natalia Pi?del, Anna Lasota, Aleksandra Kalicka, Ewelina Nowicka, Ewa Br?dka, Katarzyna Tomczyk, Magdalena Ha?ka, Kamila Gawe?, Gabriela Ciba, Katarzyna Zych.

Mecze na hali sportowej Klub Pi?ki Siatkowej rozgrywa nieodp?atnie dzi?ki uprzejmo?ci
Dyrekcji Zespo?u Szk?? Nr 1 w Nowej D?bie oraz w?adz gminnych i powiatowych
.

Swoje mecze rozgrywa?y r?wnie? m?odziczki, kt?re walczy?y na turnieju wyjazdowym w Rzeszowie. Pierwszy mecz w turnieju gra?y z zespo?em V LO Rzesz?w. Niestety nie sprosta?y mocniejszym przeciwniczkom przegrywaj?c 0:2. Drugi sw?j mecz rozegra?y z RKS Boles?aw Rzesz?w. Zdecydowanie lepsza gra przynios?a du?o lepszy rezultat. Dziewcz?ta nasze pewnie wygra?y 2:0. W zespole trenowanym przez Adama Szpunara gra?y: Pamela Gul, Katarzyna Obara, Wiktoria Mytych, Angelika Sito, Adrianna Zi?ba, Magdalena R?bisz, Daria Kami?ska, Zuzanna Bia?ek.

Klub Pi?ki Siatkowej bierze udzia? w sezonie 2012/2013 w rozgrywkach m?odzie?owych prowadzonych przez Podkarpacki Wojew?dzki Zwi?zek Pi?ki Siatkowej w nast?puj?cych kategoriach wiekowych:

1. Juniorki,
2. Kadetki,
3. M?odziczki,
4. Minisiatk?wka – Kinder+Sport Puchar Polski – eliminacje wojew?dzkie w trzech kategoriach:
a) klasa 6.
b) klasa 5.
c) klasa 4.

Wszystkie dru?yny uczestnicz? w rozgrywkach dzi?ki ?rodkom finansowym pozyskanym z bud?etu Gminy Nowa D?ba przeznaczonym na rozw?j sportu na terenie miasta Nowa D?ba. W bie??cym – 2012 – roku KPS otrzyma? ze strony Gminy Nowa D?ba wsparcie finansowe w wysoko?ci 53 tys. z?.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.