Siatkówka, nauka plus wychowanie

W ostatnich tygodniach Klub Pi?ki Siatkowej zako?czy? realizacj? projektu
Siatk?wka,nauka plus wychowanie. Klub nasz jako jedyny w wojew?dztwie podkarpackim spe?ni? kryteria, dzi?ki kt?rym zosta? do tego projektu zakwalifikowany przez – maj?c? swoj? siedzib? w Warszawie – Fundacj? Polska Siatk?wka. Projekt ten m?g? zosta? zrealizowany dzi?ki podpisanemu w ubieg?ym roku porozumieniu Gminy Nowa D?ba z w/w Fundacj?, na mocy kt?rego Gmina oraz Klub Pi?ki Siatkowej wyasygnowa?y wsp?lnie na ten cel kwot? 6 tys. z?. W ramach realizacji w/w projektu KPS pozyska? ?rodki na dzia?alno?? statutow? na og?ln? kwot? ok. 15 tys. z? oraz sprz?t sportowy o warto?ci ok. 6 tys. z?.

\"\" \"\"

\"\" \"\"

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wiadomości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.