KPS współpracuje z „Dwójką”

W roku szkolnym 2013/2014 Szko?a Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej D?bie przyst?pi?a do Og?lnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej \”?wiczy? ka?dy mo?e\” organizowanej w ramach Roku Szko?y w Ruchu.
Celem akcji jest przyznanie przez Ministra Edukacji Narodowej tytu?u „Szko?y w Ruchu” szko?om, kt?re podejm? dzia?ania na rzecz aktywno?ci fizycznej w nast?puj?cych obszarach:

Ruch w szkole:
1. wychowanie fizyczne – zaj?cia edukacyjne (obszar 1)
2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zaj?? wychowania fizycznego (obszar 2)
3. edukacja zdrowotna (obszar 3)
4. kwalifikacje doskonalenia nauczycieli wychowania fizycznego (obszar 4)
5. pozalekcyjne zaj?cia sportowe (obszar 5)
Ruch poza szko??
6. zaj?cia zorganizowane (obszar 6)
7. zaj?cia niezorganizowane (obszar 7)
8. aktywno?? z udzia?em rodziny (obszar 8)
9. aktywny wypoczynek (obszar 9)
Aby otrzyma? tytu? Szko?y w Ruchu nale?y spe?ni? i udokumentowa? trzy zadania, ka?de z innego obszaru.
Wi?cej na stronie Szko?y tutaj.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.