REGULAMIN wyborów do Władz Klubu Piłki Siatkowej 2018

 

REGULAMIN wyborów do Władz Klubu Piłki Siatkowej na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym odbywającym się w dniu 6 grudnia 2018 r.

 • 1
 • Władzami Klubu wybieranymi zgodnie ze Statutem Klubu przez Walne Zebranie Członków na okres 5 lat są:

–  Zarząd Klubu liczący zgodnie z § 18 pkt.1 Statutu 3 członków,

–  Komisja Rewizyjna składająca się z godnie § 20 pkt. 2 Statutu z 3 członków,

 • 2
 • Zarząd Klubu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza.
 • Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji.
 • 3
 • Wybory Władz klubu dokonuje się w głosowaniu ustalonym przez Walne Zebranie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami klubu.
 • Zarząd Klubu może zaproponować Walnemu Zebraniu kandydaturę do władz klubu osoby, która dotychczas nie była członkiem Klubu.
 • W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów członkowie klubu wybierają ze swego grona komisję Wyborczą , która przeprowadza wybory. Komisja liczy 3 osoby.
 • 4
 • Kandydaci do władz zgłaszani są z sali spośród członków Klubu. Ilość osób zgłoszonych do poszczególnych organów musi liczyć minimum tyle ile określa Statut Klubu Piłki Siatkowej. Członkowie komisji Wyborczej nie mogą kandydować do władz klubu.
 • Zgłoszenie kandydata polega na podaniu imienia i nazwiska danej osoby. Można dodać ewentualne uzasadnienie kandydatury przez zgłaszającego. Z chwilą zgłoszenia kandydatury po wyrażeniu ustnej zgody przez kandydata zostaje on wpisany na listę kandydatów
 • Zamknięcie listy poddaje się pod głosowanie.
 • 5
 1. Jeżeli Walne Zebranie ustali sposób głosowania tajny to:
 • Z chwilą zamknięcia listy następuje głosowanie.
 • Komisja Wyborcza przygotowuje kartki do głosowania, na które wpisuje się w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów.
 • Głosujący wrzucają kartki do urny wyborczej.
 • Z chwilą zakończenia głosowania Komisja Wyborcza przystępuje do liczenia głosów.
 • Wybranymi są osoby, które otrzymały największą liczę głosów. W przypadku równej ilości głosów następują wybory dodatkowe spośród tych osób.
 • Komisja Wyborcza sporządza protokół z głosowania. W protokole podaje się zgłoszonych kandydatów oraz ilość uzyskanych przez nich głosów. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie komisji.

2. Jeżeli Walne Zebranie ustali sposób głosowania jawny to:

 • Z chwilą zamknięcia listy następuje głosowanie.
 • Głosowanie może odbywać się indywidualnie nad każdym kandydatem lub na listę kandydatów do władz klubu.
 • Komisja Wyborcza liczy mandaty podniesione podczas głosowania i podaje liczbę protokolantowi.
 • Głosujący podnoszą mandaty nad poziom głowy.