Składki członkowskie

Wypełniając punkt 3 Uchwały nr 2 podjętej na Walnym Zebraniu Klubu Piłki Siatkowej w dniu 6 grudnia 2018 r. informujemy o wysokości składek członkowskich jak w poniższej uchwale:

Uchwała nr 2
Walnego Zebrania Klubu Piłki Siatkowej z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie składek członkowskich

Na podstawie art. 2. pkt. 2 rozdział 1 Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz pkt. 1 litera „h”  § 17 rozdziału 4 Statutu Klubu uchwala się co następuje:

  1. Wysokość składki członkowskiej Klubu Piłki Siatkowej ustala się na 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) rocznie.
  2. Składka płacona jest przelewem na konto Klubu Piłki Siatkowej jako wpłata jednorazowa całej kwoty wysokości składki w terminie do końca czerwca każdego roku,
  3. Zobowiązuje się Zarząd Klubu do poinformowania wszystkich członków Klubu o podjęciu niniejszej uchwały.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Składka obowiązuje na rok kalendarzowy (nie szkolny). W przypadku, gdy w Klubie trenuje rodzeństwo składkę opłacamy tylko za najstarszą zawodniczkę.

Dane do przelewu: Klub Piłki Siatkowej ul. Leśna 40 39-460 Nowa Dęba 

Nr konta:   81 2030 0045 1110 0000 0413 6570

Tytuł wpłaty:  „Składka Członkowska 2019 –  imię nazwisko dziecka”