Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu

W dniu 13 czerwca 2013 r. odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Pi?ki Siatkowej.
Obrady toczy?y si? wg nast?puj?cego porz?dku:
1.Otwarcie Zebrania.
2.Wyb?r przewodnicz?cego – prowadz?cego oraz powo?anie protokolanta Zebrania.
3.Odczytanie oraz przyj?cie porz?dku obrad i regulaminu obrad.
4.Ustalenie sposobu g?osowania.
5.Wyb?r Komisji Mandatowo – Wyborczej.
6.Stwierdzenie przez przewodnicz?cego Komisji Mandatowo – Wyborczej prawid?owo?ci zwo?ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno?ci do podejmowania uchwa?.
7.Sprawozdanie prezesa z dzia?alno?ci Klubu Pi?ki Siatkowej.
8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9.Podj?cie uchwa?y w sprawie udzielenia absolutorium Zarz?dowi Klubu Pi?ki Siatkowej.
10.Odczytanie regulaminu przeprowadzenia wybor?w w?adz Klubu.
11.Przeprowadzenie wybor?w do w?adz klubu: Zarz?du, Komisji Rewizyjnej.
12.Przerwa – Zebrania cz?onk?w nowo wybranego Zarz?du i Komisji Rewizyjnej maj?ce na celu ukonstytuowanie si? W?adz Klubu.
13.Informacja nowo wybranych: Zarz?du i Komisji Rewizyjnej na temat ukonstytuowania si? w?adz.
14.Podj?cie uchwa?:
– w sprawie wybor?w do W?adz Klubu Pi?ki Siatkowej,
– w sprawie sk?adek cz?onkowskich Klubu Pi?ki Siatkowej ,
15.Sprawy r??ne.
16.Zamkni?cie obrad.
Protok?? z Walnego Zebrania oraz Uchwa?y na nim podj?te kliknij tutaj by otworzy?

Aktualne i porzednie
W?ADZE KLUBU PI?KI SIATKOWEJ

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.