Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2018

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu Piłki Siatkowej w Nowej Dębie

na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołane na dzień

06 grudnia 2018 r.

 

 

Komisja Rewizyjna w kończącej się kadencji pracowała w składzie:

  1. Wiesław Kalicki – przewodniczący
  2. Hanna Sobieszek – członek
  3. Antonii Majowicz – członek

 

W latach 2013-2018 przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mieli możliwość brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu dzięki czemu mogli na bieżąco zapoznawać się z jego pracą. Na bieżąco zgłaszano również swoje uwago do postanowień Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna w składzie jak wyżej zebrała się w dniu 23 listopada 2018 r. w celu oceny i podsumowania działalności stowarzyszenia za okres całej kadencji.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu i ze stanem realizacji statutowych zadań Klubu, przeanalizowała ustalenia i plany działań Zarządu. Stwierdzono, że działalność programowa prowadzona była w oparciu harmonogramy konkursów ogłaszanych przez samorząd lokalny lub organizacje ogólnopolskie oraz terminarze rozgrywek na każdy rok opracowywane przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Rzeszowie. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd Klubu działał zgodnie z celami i założeniami określonymi w Statucie Klubu Piłki Siatkowej.

 

Stowarzyszenie zobowiązane jest prowadzić księgi rachunkowe, stosując ogólne zasady określone w przepisach ustawy o rachunkowości, jednakże z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprawozdania finansowe Klubu za okres całej kadencji składają się z bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej za każdy rok kalendarzowy obejmujący kadencję. Są wraz z formularzem CIT-8 wysyłane zgodnie z obowiązującym prawem do Urzędu Skarbowego. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie. Jako Organizacja Pożytku Publicznego Klub Piłki Siatkowej zobowiązany jest do składania sprawozdań merytorycznych i finansowych poprzez upublicznienie ich na portalu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z czego się systematycznie wywiązywał przez cały okres trwania kadencji. Zarząd Klubu przekazał Komisji Rewizyjnej wydruki sprawozdań z całej pięcioletniej kadencji które stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

 Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu dokumentów finansowo – księgowych i stwierdziła, że dokumentacja prowadzona była w sposób rzetelny.

 Po zapoznaniu się z bilansem oraz rachunkiem wyników za każdy rok kalendarzowy stwierdzono, iż:

  • w zakresie finansowym sprawozdania Zarządu obejmują wszelkie wpływy i wydatki,
  • prawidłowo ustalono wyniki finansowe,
  • w sposób oszczędny i prawidłowy dysponowano środkami na planowane do realizacji zadania,
  • środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowych są zgodne z wyciągami bankowymi i stanem kasy.

 W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi o podjęcie uchwały udzielającej absolutorium Zarządowi Klubu Piłki Siatkowej za kończącą się kadencję.

 Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

 Wiesław Kalicki – przewodniczący                 …………………………………………

 Hanna Sobieszek – członek                           ………………………………………

 Antonii Majowicz – członek                                …………………………………………