Czy siatkówka dalej bêdzie mieszkaæ w Nowej Dêbie???

30 pa?dziernika 2017 r. Rada Miejska w Nowej D?bie podj??a uchwa?? dotycz?c? finansowania sportu na terenie naszej Gminy. Tekst projektu uchwa?y zamieszczamy poni?ej zaznaczaj?c na czerwono punkt, kt?ry ogranicza w znacznym stopniu dzia?alno?? KPS.

Punkt ten skutkuje mo?liwo?ci? realizacji nast?puj?cych scenariuszy:

1. Chc?c utrzyma? szkolenie na dotychczasowym poziomie tzn. 5 grup szkoleniowych ?rednio 14-15 zawodniczek ka?da zmniejszymy uposa?enia trener?w do kwoty brutto 380 z? miesi?czne !!! – zapraszamy ch?tnych instruktor?w i trener?w z odpowiednimi uprawnieniami do pracy w KPS,

2. Je?eli utrzymamy uposa?enia szkoleniowc?w na dotychczasowym poziomie ?rednio 660 z? brutto – wystarczy ?rodk?w na 3 trener?w czyli likwidujemy 2 grupy szkoleniowe ( kt?re ?) tym samym nie spe?nimy najwa?niejszych dla niekt?rych urz?dnik?w i radnych wska?nik?w statystycznych,

3. (Wariant najbardziej prawodopodobny) – ZMIENIMY DOTYCHCZASOWE MOTTO NASZEGO KLUBU – \”Siatk?wka mieszka w Nowej D?bie\” na \”Siatk?wka mieszka?a w Nowej D?bie do 2017 r.\”

Informujemy, ?e 2 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 odb?dzie si? zebranie Zarz?du KPS poszerzone o trener?w, kt?rego tematem b?d? skutki podj?cia tej?e uchwa?y dla dalszego funkcjonowania KPS. Na zebraniu tym ustalony zostanie mi?dzy innymi termin spotkania Zarz?du i trener?w z rodzicami wszystkich grup szkoleniowych. ( prawodopodobna data to 6 listopada 2017 r.) Efekty zebrania Zarz?du oraz termin, miejsce i godzina spotkania z rodzicami zostanie podana w pisemnym powiadomieniu skierowanym indywidualnie do ka?dego rodzica.

Prosimy jednocze?nie sympatyk?w siatk?wki o pomoc w odnalezieniu w internecie zasob?w zwi?zanych z uchwa?ami okre?laj?cymi tryb i zasady finansowania sportu w miastach i gminach naszego Kraju, kt?re w podobny spos?b ograniczaj? wydatki na szkolenie sportowe dzieci i m?odzie?y. Sami niestety nie byli?my w stanie takowych odnale??. Mile widziane proporcje: na ile znalezionych uchwa? przypada uchwa?a ograniczaj?ca te wydatki.

cdn

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.