Regulamin obrad Walnego Zebrania 2018

Nowa Dęba

 

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu Piłki Siatkowej w Nowej Dębie w dniu 6 grudnia 2018 r. 

I.Przepisy ogólne

 • 1
 1. Walne Zebranie Członków Klubu Piłki Siatkowej zwane dalej Zebraniem jest najwyższym organem Klubu.
 2. Walne Zebranie obraduje i działa zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, statutem Klubu, niniejszym regulaminem oraz zgodnie z porządkiem obrad.
 3. Zebranie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Zebrania. Może też zmienić kolejność porządku obrad
 • 2

W obradach walnego Zebrania biorą udział:

– z głosem decydującym członkowie klubu
– z głosem doradczym inne osoby uczestniczące w Zebraniu

 • 3
 1. Walne Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał jeżeli zostało prawidłowo zwołane i bierze w nim udział co najmniej połowa ogólnej liczby członków klubu.
 2. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu mniejszej ilości członków niż określono w ust. 1. zebranie odbywa się w drugi terminie w tym samym dniu i miejscu po upływie 15 minut od pierwszego terminu bez względu na ilość obecnych członków Klubu.

II.Otwarcie i wybory Prezydium oraz wybory i zadania Komisji

 • 4
 1. Zebranie otwiera Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu oraz przeprowadza wybory Przewodniczącego obrad, który powołuje protokolanta zebrania. Ponadto Zebranie może powołać do prezydium inne osoby.
 2. Wybory Przewodniczącego odbywają się w głosowaniu jawnym.
 3. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z regulaminem i porządkiem obrad Zebrania.
 • 5
 1. Po objęciu funkcji Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie jawne:
 • przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu obrad
 • wybory poszczególnych Komisji
 1. Zebranie wybiera spośród upoważnionych do głosowania Komisję Mandatowo-Wyborczą – stwierdzającą prawidłowość Zebrania. Komisja składa się z trzech osób.

III. Tryb prowadzenia obrad Walnego Zebrania:

 1. Obrady prowadzi przewodniczący.
 2. Na początku Walnego Zebrania Członkowie Klubu zatwierdzają Regulamin obrad, który wchodzi w życie po jego przyjęciu i obowiązuje do jego prawomocnego zakończenia.
 3. Po przestawieniu przez referentów spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący otwiera dyskusję.
 4. Udzielenie głosu następuje w kolejności zgłoszeń z podaniem imienia i nazwiska dyskutanta.
 5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
 6. Inne sprawy dotyczące obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący po zasięgnięciu opinii uczestników Walnego Zebrania.
 7. Głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad odbywa się w sposób jawny lub na żądanie członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.
 8. Uchwały podejmowane są zwykła większością głosów tzn. suma głosów „za” musi być większa od sumy głosów „przeciw” – głosy wstrzymujące się nie mają wpływu na podjęcie uchwały

IV.Postanowienia końcowe:

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Zebrania ogłasza jego zamknięcie.
 2. Z przebiegu Zebrania sporządza się protokół.